Gezinshuis Altena
 
69289935-F7B7-42EA-9BDB-412CAB799270.jpeg

Kwaliteit

Gezinshuis Altena maakt gebruik van een kwaliteitshandboek om richting te geven aan het professioneel handelen in het gezinshuis. Dit hebben we digitaal ondergebracht in KMS van Ovezo.

Hierin staat onder meer het privacyreglement en de klachtenregeling.

*

Gezinshuis Altena krijgt orthopedagogische ondersteuning van K2O

*

Gezinshuis Altena heeft een vast vertrouwenspersoon die regelmatig op bezoek komt vanuit : www.akj.nl

Jochem van der Linden is als onafhankelijk vertrouwspersoon verbonden aan ons gezinshuis. Zijn e-mail is  : jvdlinden@zorgbelang-brabant.nl

De medezeggenschap van cliënten binnen het gezinshuis is individueel ingeregeld door inspraak bij het hulpverleningsplan en pedagogische klimaat

 
Mocht een client klachten hebben, die niet naar tevredenheid opgelost kunnen worden samen met de zorgverlener, dan kan client contact opnemen met onafhankelijk Klachtenportaal Zorg over de geleverde zorg en een klacht indienen.
 

Contra's

 

Niet iedereen komt in aanmerking om te wonen in Gezinshuis Altena.

Contra's om bij ons te wonen

* (ernstige) gedrags- of persoonlijkheidsproblematiek (bijvoorbeeld     borderline , bipolair stoornis, schizofrenie)

* verslaafd is aan alcohol of drugs

* een psychiatrische problematiek heeft waardoor zelfstandig leven in de (nabije) toekomst geen reële mogelijkheid is


* kort geleden in aanraking is geweest met politie/justitie, waarbij agressief of gewelddadig gedrag een rol speelde.

* Automutilatie (zelfbeschadiging)

* Ernstige autisme


In het kennismakingsgesprek zullen we bespreken of er sprake is van één van deze situaties.

 
 
NO - GO

Veiligheid

Alcohol- en drugsbeleid

Alcohol en/of softdrugs

● Bezit, gebruik of handel van alcohol/softdrugs is niet toegestaan.

● Wordt er alcohol/softdrugs aangetroffen dan wordt deze in beslag genomen. In beslag genomen alcohol/softdrugs wordt direct in het bijzijn van de cliënt door een hulpverlener door de WC gespoeld / vernietigd.

Consequenties bij overtreding

1. Indien er sprake is van eenmalig alcohol-softdrugsgebruik volgt er een officiële waarschuwing. In de officiële waarschuwing staat minimaal de consequentie dat middelengebruik als aandachtspunt in het gezinsveiligheidsplan wordt opgenomen.

2. In geval er na de officiële waarschuwing weer sprake is van alcohol/softdrugsgebruik wordt de cliënt verplicht een behandelingstraject te volgen bij Novadic Kentron. Wil de cliënt hier niet aan meewerken dan volgt de procedure opzegging verblijf.

3. Het blijven gebruiken van alcohol/softdrugs tijdens begeleiding van Novadic Kentron kan leiden tot procedure einde verblijf.

4. Ouders/voogd worden op de hoogte gesteld vanaf punt 1.

 

Harddrugs

● Gebruik, bezit en handel van harddrugs is strafbaar voor de wet en daarom uitdrukkelijk verboden.

● Worden er harddrugs aangetroffen, dan worden deze in beslag genomen. De gezinshuisouder heeft het recht vervolgens overleg met de politie te hebben.

● Als er vermoeden bestaat dat er sprake is van verbergen van harddrugs, dan hebben de gezinshuisouders het recht om de kamer van de betreffende jeugdige te doorzoeken.

Consequenties bij overtreding

● Bij constatering van gebruik, handel en (eenmalig) gebruik van harddrugs wordt de procedure einde verblijf opgestart.


Roken

• Roken is niet toegestaan op het terrein van het gezinshuis. Het is bij de wet verboden te roken en rookwaar te kopen voor het 18e levensjaar. Openheid wordt in het gezinshuis zeer op prijs gesteld, ook – of juist - wanneer jongeren zich niet aan de afspraken (kunnen) houden, dus wanneer er bijvoorbeeld toch gerookt wordt. Er volgt een ontmoedigingsbeleid wanneer een jongere toch rookt. Binnen de woning van het gezinshuis is geen ruimte om te roken.